1oflads
Шанс за младите автори на поп и рок музика в България и МакедонияПДФПечатЕ-мейл
Написано от 1oflads

Проектът Rock’nPop the Borders 2007CB16IPO007-2012-3-005 е за талантливите млади хора на възраст от 13 до 25 години, които възприемат рок и поп музиката като своя житейска перспектива.

Чрез този проект искаме да създадем формат, който да позволи младите творци на рок и поп музика в България и Македония да имат сцена, публики и възможности за професионално развитие.

Концепцията на Rock’nPop the Borders 2007CB16IPO007-2012-3-005  е продукт на идеите, мечтите, надеждите и опита на младите творци и младежки работници в сдружение „Партньори – Дупница” и Регионалния център за устойчиво развитие – Кратово.

Тя търси публична подкрепа повече от 2 години, докато Програмата за трансгранично сътрудничество България – Македония CCI Number 2007CB16IPO007 одобри инициативата и осигури помощта на ЕС за нейното осъществяване. Проектът Rock’nPop the Borders 2007CB16IPO007-2012-3-005  е на стойност 82 119.49 евро и трябва да се осъществи в рамките на 12 месеца. 

Предстоят следните основни стъпки: да създадем уеб-платформата за онлайн състезанието между автори на рок и поп-музика на възраст от 13 до 25 години, да публикуваме всички творби, които получим, и да дадем възможност на публиките да изберат 10-те най-добри от тях. Когато имаме този избор, ще организираме концерт в Дупница, на който професионално жури от България и Македония ще избере победители. Първият ще бъде награден с възможността да заснеме видеоклип, а вторият – да осъществи звукозапис на песента си. Работилница, в която участват всички млади творци и изпълнители от концерта, журито, организаторите и гостите на събитието, ще формулира рамка, която да даде перспективите за устойчиво развитие на създадения формат за изява на млади творци на рок и поп музика. Помислили сме и за концерт в Куманово, Македония, където победителите и участници в конкурса ще Rock’nPop the Borders.

Всички подробности за условията за участие в състезанието, начините за гласуване на публиките, имената на журито и датите на концертите ще публикуваме тук, платформата, върху която се работи в момента, както и в медиите в трансграничния регион, България и Македония.

Ако ви интересува Rock’nPop the Borders – останете с нас! Ще пишем за всичко, което се случва, веднага!!!

Пожелайте ни успех! 

 

 

A chance for young pop and rock music creators in Bulgaria and FRYoM

 

  

 

The project Rock’nPop the Borders 2007CB16IPO007-2012-3-005 is for young people, aged 13 to 25 years, who take the rock and pop music as they life style.

 

Throughout this project, we strive for creating a format allowing young people from Bulgaria and FYRoM to have their own performance stage, audiences, and opportunities for professional development.

 

The Rock’nPop the Borders 2007CB16IPO007-2012-3-005 project concept is a product of Partners Dupnitsa Association and Regional Center for sustainable development – Kratovo young creators and youth workers’ ideas, dreams, expectations, and experience.

 

It has been seeking for public support for more than two years till the IPA Cross-Border Programme Bulgaria- FRYoM Number 2007CB16IPO007 has approved the initiative and brought the EU financial support to its implementation. Project Rock’nPop the Borders 2007CB16IPO007-2012-3-005 costs 82 119.49 euro and should be implemented within 12 months.   

 

The following main steps are forthcoming: we create a web platform about online contest between young rock and pop music creators, aged 13 to 25 years, we upload there all works received by us, and we give the audiences opportunities to select the best ten among them. When we have this selection done, we organize a concert in Dupnitsa where a professional jury chooses the winners. The first one is awarded with the opportunity to make a video clip of winner song, and the second one – to make a sound record of his/her/their song. A Workshop, where all young creators and performers in the concert, the jury, the promoters, and the event guests participate, produces a Framework giving the milestones for sustainable development of the format for young pop and rock music creators’ appearance set.  We have taken thought for a concert in Kumanovo, FYRoM, where the winners and the contest participants ‘Rock’n Pop the Borders.

 

All details about conditions under participation into the contest, the voting of audiences, the names of the jury adjudicators and the concert dates will be published here, on the web platform, that is developing now, as well asby the media in cross-border area, Bulgaria and FYRoM.

 

If you are interested in Rock’nPop the Borders - stay tune! We are writing about all that happening at a minute!!!

 

Wish us success!

 

 

 

 

 

 

Сподели

Профили на 1oflads

Youtubvbox7soundcloud

Случайна снимка

Обяви

УРОЦИ ПО КИТАРА И БАРАБАНИ

за запитвания и записване тук