1oflads
Център за подкрепа на деца в рискПДФПечатЕ-мейл
Написано от 1oflads

ОПИСАНИЕ НА СОЦИАЛНАТА УСЛУГА

“ЦЕНТЪР ЗА ИНФОРМИРАНЕ, КОНСУЛТИРАНЕ, ОБУЧЕНИЕ И ПОДКРЕПА НА ДЕЦА В РИСК”

ЦЕЛЕВА ГРУПА:

Деца в риск от 7 до 18 години, които поради социални, материални или здравословни причини нямат възможност да изградят пълноценна връзка между себе си и обществото / в това число в неравностойно положение, напускащи институциите и с изявени дарби/ и техните семейства.

ДЕЙНОСТИ С ДЕЦАТА И СЕМЕЙСТВАТА:

Семейно консултиране и специализирана подкрепа от консултант, психолог и социален работник за децата и семействата – осигуряване на необходимите специалисти при работа по конкретен случай. Работим по заявка на родител или направление от отдел „Закрила на детето„ в гр. Дупница; Конкретните дейности са:

 

- Подкрепа – подкрепа за преодоляване на затруднения в ученето; организация на свободното време и развиване на интереси и заложби. Работи се за създаване на мотивация за учене, за общуване с връстници, развиване на нов стил на социални взаимодействия, толерантност, позитивни емоции и поведение.

- Консултиране и съветване - свързано с разрешаване на личностни и социални проблеми (емоционални, комуникативни, адаптационни, затруднения в обучението и др.), професионалното ориентиране на децата за формиране на ново знание за личността, за нейното самоутвърждаване и признание в социалното й обкръжение.

- Превенция и социално консултиране /вкл. за социалните патологии – проституция, скитничество, зависимости и опасностите от рисково поведение/, психологическо, юридическо /правни основания за въздействие противообществени прояви и престъпления/, професионално, медицинско-просветно /против употреба на наркотици и алкохол, предпазване от СПИН, сексуална и контрацептивна просвета/.

- Консултиране на родители - развиване на родителски умения; знания за девиации в поведението на подрастващите и възможни начини за справяне с емоционалните и поведенческите проблеми на детето; отговорност на родителите за формиране на ценностните ориентации на детето; решаване на семейни конфликти; необходимост и начини за общуване с детето.

- Програми за социални умения – умения за общуване, за самоконтрол и асертивно поведение, справяне с гнева, решаване на конфликти.

- Програми по превенция на отклоняващото се поведение – за деца, професионалисти от училищната общност и родители. Формиране на увереност и личностен растеж; Дейности насочени към пълноценно осмисляне на свободното време чрез развитие на самопознание и интереси; развитие на умения за жизнено планиране; развитие на умения за себеизразяване и адекватна самооценка; анализ на възможностите, образователни и здравни кампании за борба със зависимостите – брошури, плакати, младежки предавания и др.

Превенция на отпадането от училище – дейностите са насочени към преодоляване на причините (етнически, социални, образователни, поведенчески), водещи до отпадането от училище чрез оказване на конкретна помощ и подкрепа на децата от рисковите групи, застрашени от отпадане. Целим създаването на подкрепяща мрежа от професионалисти, които ще бъдат активно ангажирани в работата по проблема, както и повишаването на обществената чувствителност към проблема чрез инициативи на общинско ниво (конференции; кръгли маси; информационни материали). Конкретните дейности включват:

- Групова и индивидуална работа с децата – покриване на обучителни дефицити чрез откриване на занимални за деца с обучителни затруднения ; модули с интерактивни сесии, които ще позволят детето да не е просто обект на даване на знания, а активно да участва в целия обучителен процес и да се включи в различни занимания, свързани с повишаване на мотивация та на децата да ходят на училище. Работа в посока на активни контакти с родителите, за обсъждане напредъка и проблемите при осъществяване на услугата;

- Организиране на извънкласни занимания по интереси-изготвяне на училищни програми за извънкласни дейности в сътрудничество с училища в общината, в които проблемът с отпадащите ученици е силно изразен.

- Осигуряване на допълнителна педагогическа работа с деца в риск от отпадане от училище чрез допълващо обучение и извънкласни

Осигуряване на възможност за изява на деца с изявени дарби:

организиране на конкурси, фестивали, спортни и културни мероприятия, на които да се даде възможност за изява и демонстрация на личните способности;

организиране на школи по извънкласни дейности и индивидуални обучения от специалисти;

предоставяне на информация за конкурси, фестивали, форуми и стипендии за даровити деца от регионално, национално и международно ниво;

ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ:

Центърът разполага с мултидисциплинарен екип от 4 педагози, 1 консултант на деца с проблемно поведение, 1 психолог, 1 юрист и доброволци, които са ангажирани за обучение, консултиране и подкрепа на горепосочените групи.

МАТЕРИАЛНИ РЕСУРСИ:

Центърът ползва съвместно с фондация „Партньори-България”, безвъзмездно предоставени от Община Дупница, помещения в центъра на града в сградата на Младежкия дом.

Лице за контакт:

Николина Николова – Председател на УС,

Гр. Дупница, ул. „Николаевска” 26

тел./факс 0701/52127, GSM 0888 813422

e-mail: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове. ,

Адресът, на който ще предоставяме услугата “Център за информиране, консултиране, обучение и подкрепа за деца в риск” е:

ул. “Христо Ботев” – Младежки дом

2600 гр. Дупница

 

Сподели

Профили на 1oflads

Youtubvbox7soundcloud

Случайна снимка

Обяви

УРОЦИ ПО КИТАРА И БАРАБАНИ

за запитвания и записване тук