РОК АКАДЕМИЯ - ДУПНИЦА
1oflads
ПРОЕКТЪТ - ЗАЩО И КАК?ПДФПечатЕ-мейл
Написано от 1oflads

SATANS-SLAVES-KATHARSIS"Рок академия" - Дупница, стартира дейността си през 2006г. чрез проекта "Социално включване, чрез музика" на фондация "Партньори-България" , финансиран от фондация "Спасете децата – Малмьо" , Швеция. Проектът бе насочен към превенция на отпадането от училище и противообществените прояви на деца и младежи. 

Пробиран и успешно бе приложен един новаторски подход за социално приобщаване и корекция на рисково поведение на деца и младежи, чрез развитие на музикалните им способности и стимулиране на творческата изява. Той адаптира постиженията на първото по рода си Музикално училище за "трудни" деца, създадено от "Спасете децата" – Швеция в гр. Малмьо.

В рамките на проект "Социално включване, чрез музика", бяха ремонтирани и оборудвани концертна и учебни зали намиращи се в Младежкия дом на град Дупница, в които да се обучават и репетират децата и младежите. Осъществени бяха концертни турнета в страната и бе издаден авторски албум "The way of salvation - 2009" на рок-групите, създадени в рамките на проектните дейности.

james-kikoЗаедно с музикалната подготовка, бе оказана и общообразователна подкрепа на част от децата за преодоляване на изоставането в училище. Проекта заложи на интегриран подход, при който ефективно се използват всички ресурси: работа с родители, партньорство с учители, привличане на местната общественост. За периода 2006 – 2009 години, бяха създадени последователно рок групите "SATAN`S SLAVES", " CRAZY BOYS", " KATHARSIS ", " REMORSE" and " HELL DETONATION ".

От юни 2009 година "Рок Академия" - Дупница" продължава дейността си чрез проект на сдружение "Партньори-Дупница", чийто екип в продължение на три години реализираше проектните дейности на фондация "Партньори – България" за град Дупница. Фондация "Спасете децата" Малмьо, Швеция подкрепи нов проект "Музика за едно различно бъдеще" – 01.02.2010 – 31.01.2011г. , чрез който Рок академията получи шанс да затвърди постигнатите положителни резултати при работата си с деца и младежи в риск. Проектът целеше и да подпомогне преминаването на "Рок академия – гр. Дупница" от проектна инициатива в устойчива местна дейност, която да бъде подкрепена от местните общински власти, както и разширяване на възможностите за самофинансиране като гарант за устойчивост на постигнатите резултати.

Рок Академия - Дупница От 2006 до 2010 година рок групите към академията имат над 30 големи концертни участия. Многократно са участвали в благотворителни кампании и концерти подкрепящи различни каузи. Освен с активната си работа в групите, децата и младежите от Рок академията се включват и в доброволчески инициативи.

 

 

 

От 2011 година "Рок Академия – Дупница", продължава своята дейност чрез СНЦ "Партньори-Дупница" с ръководител Николина Николова. Действащите в периода от януари 2011 година до август 2014 година групи в академията са: "KINSLAYER", "HELL DETONATION ", " REMORSE ", " SAVAGE "," VOLTAGE ", " ACERBIC CRYSIS "," FIRE DISASTER ", "ENKHAOSMENT", "REVENGE", "FORETOLD DEAD" и "DARKER THAN BLACK". Обучители и ръководители на заниманията са членове на рок-група "FIREBALL" . В Академията се организират индивидуални занимания по китара и барабани. Извършват се платени услуги за озвучаване и осветление на събития.

Рок Академия - Дупница 2011

 

За контакти:

Гр. Дупница

Ул. Николаевска 26

моб. Телефон:0888 813 422

 


THE PROJECT - WHY AND HOW

The "Rock academy – Dupnitsa" started working in 2006 with the project "Social including by music" of Foundation "Partners-Bulgaria" funded by Foundation "Save the children" Malmo – Sweden. The project was addressed to prevention dropping out children from school and antisocial deeds of children and youths.

A new innovatory method of approach for social joining and correction of risk behavior of children and youths through developing their musical skills and stimulation of their creative performance was tested and successfully applied.

In the frames of the project "Social including by music" was repaired and equipped a concert and training halls, located in the "Youth house" in Dupnitsa, where children and youths to be trained. Concert tours around the country were carried out and it was published an author album of the rock bands.

Together with the musical training to the children it was given educational support in school. For project executing it was used an approach where effectively had been used all resources: work with parents, partnership with teachers and involving the local society. For the period 2006-2009 were formed the rock groups "SATAN`S SLAVES", "CRAZY BOYS", "KATHARSIS", "REMORSE" and "HELL DETONATION".

Since June 2009 the Rock school has been continuing its activities by a project of Partners-Dupnitsa Association whose team during the last three years has been realizing the project activities of Partners-Bulgaria Foundation for Dupnitsa. "Save the children" Foundation Malmo supported a new project "Music for another future" - 01.02.2010 – 31.01.2011, with that the Rock school took a chance to harden achieved positive results working with children and youths in risk. The project aims to assisting passing the Rock school Dupnitsa from a project initiative to sustainable local activity that to be supported by the local Municipality authorities, as well as expanding opportunities for self funding, as a guarantee for sustainability of achieved results.

From 2006 to 2010 the rock bands in Rock academy have got over 30 big concert performances. They often participated in charity campaigns and concerts supporting various causes. Except for their active work in the bands, the children and the youths by the academy included in volunteer initiatives too.

Since 2011 Rock academy – Dupnitsa has continued its activities by Partners-Dupnitsa Association with manager Mrs. Nikolina Nikolova. Rehearsing ans supported young bands in the period January 2011 - March 2013  were: "KINSLAYER", "HELL DETONATION", "REMORSE", "SAVAGE","VOLTAGE", "ACERBIC CRYSIS", "FIRE DISASTER" "ENKHAOSMENT", "REVENGE", "FORETOLD DEAD" and "DARKER THAN BLACK". Trainers of the activities were members of rock band "FIREBALL". Individual lessons in guitar and drums are delivered in the Academy. Paid services for sounding and lighting events are made.

For contacts:

26 Nikolaevska

2600 Dupnitsa

Mobile: +359 0888 813422

 


Сподели

Профили на 1oflads

Youtubvbox7soundcloud

Случайна снимка

Обяви

УРОЦИ ПО КИТАРА И БАРАБАНИ

за запитвания и записване тук